<七股潟湖>

方耀乾
注釋
2. 恬恬 〔tiām-tiām〕 :安靜無聲
3. 白翎鷥 〔pe̍h-līng-si〕 :白鷺鷥。禽項類。在夏季時頭頂會長純白色長毛。常棲息在沼澤、田地,以水中的頄類、水生動物和昆蟲為食物,啄食田中害蟲,是一種益項。
4. 徛泅 〔khiā-siû〕 :一種立著游泳的姿勢,也就是踩水前進
5. 向望 〔ǹg-bāng〕 :盼望、希望
6. 五四三 〔gōo-sì-sann〕 :沒有意義、沒有內容的話
7. 四配 〔sù-phuè〕 :匹配、登對
8. 吼啾啾 〔háu-kiuh-kiuh〕 :項獸啼叫聲,這裡指蚵仔的悲鳴
9. 吐大氣 〔thóo-tuā-khuì〕 :深深的嘆息
題解

      這是一首環保生態詩,收錄佇《白翎鷥之歌》(2000),作者佇這首詩內底,講著七股潟湖自然風景佮動植物,親像風、日頭、蚵仔、白翎鷥……,讀者應該自然嘛會當聯想著其他的生物像紅樹林佮烏面抐桮等等的豐富動、植物生態。毋過政府佮財團竟然想欲佇遮爾媠的潟湖進行「濱南工業區開發案」,「欲佇你的身軀搭舞台」,若是真正按呢,到時白翎鷥、蚵仔攏會無厝通蹛,無家可歸矣!

      本詩的內容予人反思「人」佮「大自然」的倫理關係。咱人類只有用心愛護大自然予咱的天然資源,才會當避免造成咱的故鄉佮土地,受著無法度回復的災害。

作者

      方耀乾,1958年出世,臺南市安定區人,成功大學臺灣文學研究所博士,目前擔任國立臺中教育大學台灣語文學系特聘教授。捌擔任國立臺中教育大學台語系系主任和臺南女子技術學院應用外語系系主任。進前捌擔任《菅芒花詩刊》、《菅芒花台語文學》、《台灣e文藝》、《台文戰線》等臺文刊物的主編抑是總編輯。伊有得著「吳濁流文學獎」、「巫永福文學評論獎」、「府城文學獎」閣有「教育部推展母語傑出貢獻獎」…等獎項。除了國內著獎以外,方耀乾的文學作品嘛得著濟濟外國獎項的肯定:「Mewadev國際文學偶像桂冠獎」、「全球之光獎(世界人民作家協會)」、「Pentasi B.終身成就獎(2017印度世界詩歌節)」等。伊的詩作入選各國的詩選,作品予十外个國家翻譯出版。

      方耀乾有誠濟身份:學者、作家、教育家、臺文運動家等,是臺語文學重要的推捒者。書寫對方耀乾來講,是自我對話、療傷、評判閣有伊關心世界的方式,伊的文字充滿熱帶海島的多彩意象, 嘛有殖民地傷痕的歷史深度,伊的寫作手法創新,而且會當融合西洋文學技巧。伊的學術著作《台語文學史暨書目彙編》是世界第一 本的臺語文學史;文學創作有《阮阿母是太空人》、《白翎鷥之歌》、《予牽手的情話》、《將台南種佇詩裡》、《烏/白》、《台窩灣擺擺》、《我腳踏的所在就是台灣 :世界旅行詩》、《台灣隨 想曲》等等。

      方耀乾自1991年開始研究臺語文,1997年開始進行臺語文學創作和臺語文學研究,作品以詩佮戲劇為主,以臺語詩為主體,伊的寫作特色有「多變的寫作形式」、「生動的修辭技巧」、「明顯的意象營造」;伊的寫作主題涵蓋母囝親情、夫妻愛情、鄉土景致、社會關懷、族群認同、本土歷史、臺灣體精神、性別議題等足濟種的面向,會使講是咱當代臺灣文學中一位真重要的代表作家。

問題與討論

1.請討論這首詩內底有「奏重金屬的音樂」、「用五彩油畫故鄉」這是指啥物代誌?就你學過的語文知識,有可能是啥物修辭法?

2.這首詩內底有藏幾塊仔閩南語的老歌,請同學斟酌揣看覓,將這幾塊歌名寫出來。

3. 環境生態詩的出現,會當予人反思大自然佮人的倫理關係,這首詩讀了,你感覺佇經濟佮環保之間,敢揣會著平衡點?你認為愛按怎做較好?請講出家己的觀點、想法。

賞析

      七股潟湖是臺灣上珍貴的潟湖之一,佇七股溪佮將軍溪之間,有臺灣的「馬爾地夫」稱號,面積達到1600公頃,當地人共伊號作「內海仔」。

      這首詩分做「起承轉合」四段。

      第一段,作者用「騎一隻船來看海」這个意象來做開場,來「參觀」這个美麗的內海。作者欲問七股潟湖伊的身世,七股潟湖煞將伊的歷史含佇心內,恬恬毋講話,只是像過去仝款,照伊的本份,吞吐潮汐…

      第二段對「寫景」開始,描寫「斜西的風」,「釣斜西的日頭」,詩人想像白翎鷥會曉用跤彈五線譜,嘛會曉唱一聲一聲的「快樂的出帆」,連蚵仔嘛會曉徛泅,一日一日變大漢閣勇健。

      第三段,詩的內容開始出現轉折,竟然有人欲鼓舞七股潟湖愛塑身減肥,閣講一寡仔五四三的,講啥物欲佇七股潟湖的身軀搭舞台,起工廠。詩人就預測矣,若真正按呢做,到時陣,七股潟湖這片美麗的內海仔,就會有「重金屬」,就會有浮佇水面的污染,親像是「五彩的油畫」;到時陣「斜西的風」釣的就毋是「日頭」,就會是「釣著工廠的煙筒管」;到時陣白翎鷥就愛去異鄉唱黃昏的故鄉,就無法度閣佇家己的故鄉生活矣;到時陣,蚵仔就無法度閣歡歡喜喜咧徛泅等大漢,顛倒是愛「吼啾啾揣無蚵仔架」,揣無一塊清氣的生存空間矣!

      第四段重複第一段的寫法,毋過,這个時陣,七股潟湖的心情已經沉重,目屎含佇腹內,伊猶原恬恬毋講話,只有聽著伊一聲一聲咧吐大氣,來表達伊的悲哀佮抗議。

      這首詩予逐家注意著環保佮經濟發展、人佮大自然之間的關係,詩人用活跳的生活話語、意象做根底,對快樂的心情寫到生物一旦失去家園土地一旦受著污染的悲哀,這會予讀詩的人產生對土地的疼惜佮關心。詩人用擬人法、譬喻法、排比法各種活潑的文學技巧,表達對這塊土地的關懷,咱對這首詩內底,嘛會當看著詩人豐富、多彩的詩風佮寫作的技巧。

學習單

1.任務--分解現代詩請分析、解釋這首詩的形式,看每一段有使用啥物修辭法,對形式上的分解,去 深入了解這首詩的內容,來,咱來試看覓的。 

段落 七股潟湖 修辭法(盡量寫出來)

我騎海來

欲問你的身世

你將歷史含佇心海

恬恬吞吐潮汐

1. 擬人法

2.

 

 

斜西的風 釣

斜西的日頭

白翎鷥用跤練習彈五線譜

一聲

  一聲

快樂的出帆飛過來

蚵仔練習徛泅

    一排一排

    一排一排

向望勇健一日一日大

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

(    )

聽講有人鼓舞你

塑身減肥

五四三的腰身上四配

欲佇你的身軀搭舞台

奏重金屬的音樂

用五彩油畫故鄉

到時斜西的風釣煙筒管

到時白翎鷥去異鄉唱黃昏的故鄉

到時蚵仔吼啾啾揣無蚵仔架 

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

(    )

我騎海來

欲問你的心情

你將目屎含佇腹內

恬恬吞吐大氣

1.

2.

 

 

 

資料提供:
發音
意義
衍伸詞
參考例句

輔助小鍵盤

ˋ
^
ˇ
-
'
閩南語線上輸入法 ( 測試版 )
查詢中
查無相關單字
您是否想輸入 ...
.
,
:
;
?
!
(
)